Distriktets valfrågor del 3: Utveckla rehabiliteringen för personer med synnedsättning

Inom landstinget genomförs just nu framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Ett undantag är rehabiliteringen för personer med synnedsättningar. Där finns inte ens någon framtidsplan. Vi uppmanar de politiska partierna att ändra på det.

Vi vill se en utvecklingsplan för att ge ett bättre och mer sammanhängande stöd till personer i länet som drabbas av en synnedsättning. En god rehabilitering ger ökad självständighet och bättre chanser att vara aktiv och delta i samhället. Livskvalitén ökar för den enskilde som mår bättre och behöver mindre av andra stöd insatser. Winn-winn alltså – en väl fungerande och sammanhållen rehabiliteringskedja är bra för alla, individen, landstinget och kommunen.

Vad behöver göras?

På ett par års sikt:
Utred hur habilitering och rehabilitering för barn och vuxna med synnedsättning kan stärkas i länet. Gör därefter en utvecklingsplan, där olika aktörer samverkar för att ge ökad självständighet och full delaktighet åt synskadade. Utse ansvarig för att hålla samman rehabilitering och annat stöd.

På kortare sikt:
Verka för stärkt färdighetsträning vid Stockholms syncentral, med särskilt fokus på orientering och förflyttning (i den fysiska miljön) och användning av digitala verktyg. Det ökar synskadades självbestämmande och möjligheter att delta.
Verka för att det ska finnas syninstruktörer i alla kommuner, som kan samarbeta med syncentralen för en bättre rehabilitering och ett mer sammanhängande stöd.