Eva Karlström

Ett år i ny regi

Sedan mars förra året drivs Stockholms syncentral av företaget Sodexo. Vi träffade syncentralens enhetschef Eva Karlström för att tala om personalbrist och svårigheter att uppfylla vårdgarantin.

-Vi har under perioder haft bekymmer med att möta patienter inom nittio dagar, vilket vi ska göra enligt vårdgarantin, säger Eva Karlström.
-Just nu klarar vi det och det är något som vi prioriterar, att man ska kunna komma till oss snabbt.
-Vi har många äldre patienter, från 65 år och uppåt. Där har väntetiderna till rehabiliteringsinsatser dragit ut på tiden och det beklagar vi. Det hoppas vi kunna tillmötesgå bättre under hösten.
Sen bedömer vi varje patients behov utifrån nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård, så att de som har störst behov ska få sina behov tillgodosedda först. Det tycker jag att vi klarat bra.

Josefin Bergstrand är ombudsman på Synskadades Riksförbund i Stockholms och Gotlands län, med ansvar för habiliterings- och rehabiliteringsfrågorna. Hon har tagit upp frågan om personalbrist och väntetider vid de brukarråd som hålls regelbundet.
-Det är syncentralen som har hand om datastödet i skolan, och där är vi oroliga. För skolbarn är det viktigt att för stöd direkt.
-Deras skolgång och utveckling måste fungera. Vi hoppas att stödet kommer igång snabbt efter sommaren, säger Josefin Bergstrand.

Eva Karlström poängterar att personalsituationen håller på att förbättras.
-De tre IT-pedagoger som lämnade vid verksamhetsövergången i mars 2017 gick i pension. Det här är ett område där det är svårt att hitta rätt kompetens. Det handlar om att ha både IT-kompetens, kunna läsa punkt och ha en pedagogisk förmåga. Nu har vi anställt tre IT-pedagoger som börjar från den första augusti. Så vi kommer att ha en större resurs från hösten.

Hur har datastödet till barn sett ut under året?
-Den av våra IT-pedagoger som arbetat primärt med barn och ungdomar valde att sluta den 20 april. Därför har vi rekryterat en ny IT-pedagog som börjar första augusti.

Betyder det att ingen jobbar direkt med datastöd till barn och ungdomar?
-Jo, vi använder de IT-pedagoger som vi har i verksamheten även för barn- och ungdomar. I de fall som det kan vara aktuellt med utbildningsinsatser på specifika hjälpmedel kommer vi att köpa in det via hjälpmedelsföretagen om det behövs, under sommar och tidig höst.

Så de barn- och ungdomar som oroar sig för hur det ska fungera under slutet av terminen eller på sommarkurser behöver inte vara oroliga?
-Nej, det skulle jag inte säga. Vi prioriterar de behov som finns i verksamheten på ett bra sätt.

Ni har också haft svårt att rekrytera synpedagoger.
-Ja, sen starten i mars 2017 har vi stått inför ett stort generationsskifte när det gäller synpedagoger med flera pensionsavgångar. Vi har anställt fem synpedagoger sedan starten och hoppas kunna erbjuda ytterligare fem, sex personer arbete från hösten.
-Just nu finns det ingen aktiv synpedagogutbildning i Sverige och vi är flera synverksamheter nationellt som har svårt att rekrytera. Under tiden som vi rekryterar har vi tagit in timanställda pensionerade synpedagoger som har hjälpt oss väldigt bra i verksamheten, både i det direkta patientarbetet men också som handledare åt nyrekryterade anställda.

I höst kommer det alltså att finns betydligt fler både data- och synpedagoger. Hur kommer brukarna att märka det?
Man kommer att få insatser tidigare och efter behov och att vi hoppas kunna möta upp inom viktiga områden som orientering och förflyttning. Det är ett viktigt och prioriterat område för många av våra patienter.

Vad vill du säga till de brukare som varit oroliga för att det funnits för lite personal?
Jag tycker inte man ska känna någon större oro. Vi försöker möta varje patients behov på bästa sätt. Är man orolig så vill vi att man kontaktar oss, så vi kan göra en bedömning i det enskilda fallet.