Personalbrist vid Stockholms Syncentral

Syncentralen har brist på personal. Det är framför allt synpedagoger och datapedagoger som saknas och om inget görs från landstingets sida riskerar synskadade i länet att bli utan stöd de behöver för att få vardagen att gå ihop.

På drygt ett år har antalet datapedagoger vid syncentralen minskat drastiskt, från sju till tre aktiva tjänster. Nu, i slutet av vårterminen, blir skolbarn med synnedsättning av med viktigt datastöd till följd av att ytterligare en pedagog slutar. Även om nyrekrytering pågår, innebär detta ett oroande avbräck, skriver SRF-distriktet i ett uttalande riktat till landstinget.

Redan i samband med upphandlingen av syncentralen varnade SRF-distriktet för de stora problem som fanns med att rekrytera nyckelpersonal, särskilt IT-pedagoger och synpedagoger. I hela landet råder det brist på dessa yrkesgrupper, som har den viktiga uppgiften att motivera och träna personer ned synnedsättning. För att långsiktigt lösa kompetenskrisen krävs gemensamma satsningar där landstingen, staten och utbildningssektorn samarbetar för att landets syncentraler ska få personal med rätt kompetens, skriver SRF-distriktet.

För att lösa Syncentralens akuta personalbrist vill SRF att hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvarigt landstingsråd omedelbart agerar för att stärka den datapedagogiska kompetensen, särskilt stödet till barn och unga. Dessutom behöver landstinget ta initiativ till utbildningsinsatser i samarbete med andra aktörer, för att långsiktigt säkra personalförsörjningen.