Mötesordförande Daniel Forslund, Karin Hjalmarson och Jeanna Bystrand sitter vid podiet
Jeanna Bystrand, tillsammans med mötesordförande Daniel Forslund och Karin Hjalmarson under årsmöte 2017

Årsmöte och Höstmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte och ett höstmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas den 21 april 2018 på Clarion Hotell, Ringvägen 98, Stockholm.

Handlingar

Kallelse
Föredragningslista
Arbetsordning
Förslag till utskottsarbete
Verksamhetsberättelse 2017
Revisionsberättelse för SRF Stockholms och Gotlands län
Revisionsberättelse för SRF Södertörn
Verksamhetsrevisorernas berättelse
Förslag på nya stadgar
Riktlinjer för valberedningen och valproceduren
Rapport från Synskadades stiftelse
Arvoden till av representantskapet valda funktionärer
Förslag till verksamhetsplan 2019
Förslag till rambudget 2019
Förslag till årsavgift 2019
Rapport och förslag från valberedningen
Rapport om bifallna motioner och protokollsanteckningar
Motion

 

Representanter från lokalföreningarna lyssnar på ordförande