Förändring i lägerverksamheten 2021

År 2021 kommer en förändring göras i lägerverksamheten. Den innebär att lägren riktar in sig mer specifikt på olika åldersgrupper, och att den övre åldersgränsen för lägret på Gotland höjs.

De nya åldersspannen är:
Läger i Stockholm – barn i åldern 7-12 år
Läger på Gotland – Ungdomar i åldern 12-18 år

Förändringen genomförs på prov år 2021, därefter fattas beslut om ifall den ska gälla permanent. Den övre åldersgränsen för lägret på Gotland kommer sannolikt inte att ändras igen. Inriktningen mot olika åldrar kan däremot dras tillbaks om SRF Stockholm och Gotland får respons om att den upplevs negativt och som en inskränkning snarare än en möjlighet. Samma sak om den ger negativa effekter på deltagargruppen, som att det anses bli för få deltagare. En eventuell återställning av inriktningen görs som tidigast år 2022 och kommer i så fall att annonseras.

Målet med denna förändring är att få mer enhetliga deltagargrupper för att lägren bättre ska kunna möta deltagarnas behov. Med mer riktade läger ges möjlighet att ordna aktiviteter som bättre passar hela deltagargruppen, där det inte blir för svårt eller ointressant för någon att delta. Deltagarna kan också lättare identifiera sig med andra i en mer enhetlig åldersgrupp. Förhoppningen är därtill att föräldrar ska känna större trygghet i att låta sina barn åka på läger om åldersspannet är mer avgränsat.

SRF Stockholm och Gotland väljer att höja den övre åldersgränsen för lägret på Gotland då upplevelsen är att deltagarna är i behov av att åka på läger två år till. Lägren bidrar till ökad självständighet, självkänsla och trygghet i den egna synnedsättningen. Med en mer riktad åldersgrupp kan större fokus läggas vid att arbeta med detta och på så sätt förbereda deltagarna än mer för en framtid i andra verksamheter efter lägren. 

Vid frågor eller respons gällande denna förändring, kontakta: 
Josefin Bergstrand, lägeransvarig på SRF Stockholm och Gotland 
Telefon: 08-462 45 06 
E-post: josefin@srfstockholmgotland.se