Reseförbud resultat av utebliven samverkan!

SRF Stockholm Gotland, Funktionsrätt Stockholms län och DHR Stockholms län har har skickat en skrivelse till Trafiknämnden med anledning av nämndens beslut om indragna pendeltågsvärdar den 15 juni 2021. Konsekvenser av beslutet leder till oöverstigliga hinder för resandet för personer med funktionsnedsättning.

Region Stockholm har ett samverkansavtal med våra organisationer som innebär att alla beslut som får påverkan för våra medlemmar ska processas med oss i samverkan i ett tidigt skede. Vi har i vanliga fall en väl fungerande samverkan med regelbunda möten på jämlika villkor. Det är med stor förvåning och bestörtning vi noterar att samverkan rörande denna fråga inte har skett.

Beslutet innebär att personer med funktionsnedsättningar nu hindras i sitt resande. Det kan handla om hjälp med att lägga ut en ramp vid på- och avstigning på pendeltåget. Att kunna kommunicera med en tågvärd om det är svårt att tolka information eller att identifiera stationer, att ha nedsatt syn- och hörsel eller att ha en intellektuell funktionsnedsättning. Det handlar även om akuta sjukdomstillstånd som epileptiska anfall eller insulinchock. Detta kan inte en övervakningskamera ersätta. Att resa spontant försvinner då ramper måste bokas i förväg. Det kommer att innebära en ökad kostnad för regionen då dessa resenärer nu blir hänvisade till den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst).

Att resa fritt
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slår fast att personer med funktionsnedsättning Artikel 9 och Artikel 20 (antagen 2009) har samma rätt att resa som alla andra. Att kunna resa självständigt, med spontanitet på lika villkor som alla andra är en central fråga för våra medlemmar i funktionshindersorganisationerna.

Att resa tryggt och säkert
Med en konsekvensanalys hade ett annat beslut fattats. En kamera kan inte ersätta en mänsklig insats. En kamera kan inte lägga ut en ramp eller berätta för resenärerna hur många stationer det är kvar. Flera grupper påverkas, till exempel unga med lättare intellektuell funktionsnedsättning som hindras till ett liv i självständighet, på grund av ett otryggt resande. Det är ofta långt mellan pendeltågsstaionerna och det kan kännas otryggt och osäkert i vagnen. Tågvärdarna fyller en viktig funktion. Att kunna resa tryggt och säkert är en mänsklig rättighet. Gör om gör rätt!

Karin Hjalmarsson Ordförande Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland
Jaan Kaur Ordförande DHR Stockholms läns distrikt
Annika Hässler Ordförande Funktionsrätt Stockholms län