Dags att agera mot dödsolyckorna i tunnelbanan

Olyckorna i Stockholms tunnelbana ökar. Ett tiotal personer avlider årligen och nästan lika många får allvarliga skador efter att ha blivit påkörda av tågen.
Nu kräver Synskadades Riksförbund, SRF, tillsammans med fyra andra organisationer att landstingspolitikerna agerar för att höja säkerheten i t-banan.

Statistiken för 2015 är alarmerande. Den visar att antalet personpåkörningar ökade kraftigt och nådde en topp under fjolåret. Detta trots förebyggande ingripanden på perronger och i stationshallar mot personer som uppvisat riskbeteenden.

Merparten av olycksfallen är självmordshändelser där en psykiskt drabbad människa kastat sig från perrongen framför ett inkommande tåg. I några fall handlar det om ”vanliga” olyckshändelser där människor av misstag hamnar på spåret. De oskyddade plattformskanterna gör att många synskadade genom åren har råkat ut för sådana händelser.

Men det går att göra tunnelbanan mycket säkrare och det finns dessutom goda samhällsekonomiska argument för att göra det. I en alldeles färsk SL-rapport om ”helautomatisk drift på röd linje” finns några mycket intressanta slutsatser:
• Säkerhetskraven förutsätter att man vid helautomatisk drift använder sig av plattformsbarriärer.
• Investeringskostnaden för de säkerhetshöjande åtgärderna är hög men återbetalar sig snabbt, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
• Det är fullt möjligt och dessutom lönsamt för samhället att på sikt förse hela tunnelbanenätet med plattformsbarriärer i kombination med övriga säkerhetsåtgärder.

– Detta lönar sig oavsett om man inför helautomatisk drift eller inte, säger Leif Pehrson, trafikansvarig i styrelsen för SRF Stockholms och Gotlands län.

Landstingspolitikerna kan alltså, genom kloka beslut, rädda liv, undvika allvarliga personskador och samtidigt spara samhällets resurser.
Ta de kloka besluten och satsa på plattformsbarriärer, lyder uppmaningen i en skrivelse som nu sänds till alla ledamöter i Landstingsfullmäktige.

Bakom skrivelsen står förutom SRF: SPES, Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd, NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Suicide Zero och SPF, Svenska psykiatriska föreningen.

* Leif Pehrson är civilingenjör och SRF:s representant i Trafikförvaltningens samverkansråd med funktionshinderorganisationerna.

* Plattformsbarriär avser en skyddsvägg vid plattformskanten som är nedfälld/stängd i normalläget och öppnas när tåget stannat för av- och påstigning.

Under rubriken ”Relaterat” i högerkolumnen finns skrivelsen till landstingsfullmäktige.