Färdtjänsten - Avsiktligt orättvis mot synskadade

Till de politiska partierna i Stockholms läns Landsting

Gång efter gång, under flera års tid, har Synskadades Riksförbund, SRF Stockholms och Gotlands län protesterat mot att färdtjänsten i Stockholm är orättvis. Personer med synnedsättning är en av de grupper som missgynnas. 

Våra resor begränsas till antalet på ett sätt som aldrig skulle accepteras av exempelvis resenärer inom den allmänna kollektivtrafiken. Men även inom färdtjänsten har orättvisor skapats. Utan sakliga skäl får vissa resenärsgrupper betydligt färre resor än andra. 
Ansvariga trafikpolitiker känner väl till skillnaderna i resetilldelning men väljer att inte rätta till dem. Vi anser att detta strider mot färdtjänstlagens anda, som utgår från att det är individens behov som ska vara avgörande. Dessutom är en resetilldelning där olika grupper ställs mot varandra djupt omoralisk.
 
Inför nästa år har den styrande alliansen i landstinget diskuterat en marginell höjning av resetilldelningen för färdtjänst med taxi. Men resultatet är ändå att personer med synnedsättning får mindre än hälften så många resor som vissa andra resenärsgrupper. Synskadades Riksförbund kräver nu ett stopp för denna avsiktliga orättvisa inom färdtjänsten i Stockholms län.   

Inför valet och i samband med den kommande landstingsbudgeten frågar vi samtliga partier i Stockholms läns landsting: 
Är ert parti beredd att i nästa års budget ta bort resetilldelningstaket eller avsevärt höja det, så att synskadade inte längre missgynnas?

Uttalandet antaget den 21 april 2018 vidSRF Stockholms och Gotlands läns årsmöte