Säkra kompetensen vid Stockholms Syncentral!

Till landstingsrådet Ella Bohlin,
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting

Synskadades Riksförbund, SRF Stockholms och Gotlands län, uppmanar Stockholms läns Landsting att hjälpa Sodexo, som sedan i fjol driver Stockholms syncentral. Det råder personalbrist, särskild i fråga om synpedagoger och datapedagoger. Det kan inte lämnas åt en enskild entreprenör att lösa problemet. Om inget görs från Landstingets sida riskerar synskadade i länet att bli utan stöd de behöver för att få vardagen att gå ihop.   


På drygt ett år har antalet datapedagoger vid syncentralen minskat drastiskt, från sju till tre aktiva tjänster. Nu, i slutet av vårterminen, blir skolbarn med synnedsättning av med viktigt datastöd till följd av att ytterligare en pedagog slutar. Även om nyrekrytering pågår, innebär detta ett oroande avbräck. 
 
Redan i samband med upphandlingen av syncentralen varnade Synskadades Riksförbund för de stora problem som fanns med att rekrytera nyckelpersonal, särskilt IT-pedagoger och synpedagoger. I hela landet råder det brist på dessa yrkesgrupper, som har den viktiga uppgiften att motivera och träna personer ned synnedsättning. För att långsiktigt lösa kompetenskrisen krävs gemensamma satsningar där landstingen, staten och utbildningssektorn samarbetar för att landets syncentraler ska få personal med rätt kompetens.

För att lösa Syncentralens akuta personalbrist uppmanar vi hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvarigt  landstingsråd att omedelbart agera: 
- Stärk den datapedagogiska kompetensen, särskilt stödet till barn och unga vid Stockholms Syncentral.
- Säkra tillgången till syn- och datapedagoger genom att ta initiativ till utbildningsinsatser i samarbete med andra aktörer.

Uttalandet antaget den 21 april 2018 vid SRF Stockholms och Gotlands läns årsmöte